إسم الكتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 580)


شترى مخصوص حمل بار ، بنام ديباج ، و علمى بنام معلوم ، و مغفرى بنام اسعد بود ، كه بهنگام وفات همگى آنها را بعلىّ عليه السّلام سپرد ، انگشتريش را بيرون كرد ، و به انگشت او كرد ، پس علىّ عليه السّلام گفت كه در قبضهء يكى از شمشيرهاى آن حضرت ورقه اى يافته است كه سه جمله بر اين گونه در آن نوشته بوده است : « با هر كه از تو ببرد بپيوند و حقّ را بگوى اگر چه بزيان خودت باشد ، و در باره كسى كه با تو بدى كند نيكى كن » .
5404 - و معلَّى بن محمّد بصرى ، از جعفر بن سليمان ، از عبد الله بن حكم ، از پدرش ، از سعيد بن جبير ، از ابن عبّاس روايت كرده است كه گفت : پيمبر صلَّى الله عليه و آله فرمود : علىّ وصىّ من و خليفه من ، و همسرش فاطمه سرور زنان جهانيان دختر من ، و حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت دو فرزند من هستند . هر كه ايشان را دوست بدارد بحقيقت مرا دوست داشته ، و هر كه با ايشان دشمنى كند بحقيقت مرا بدشمنى گرفته ، و هر كه با ايشان در افتد بحقيقت با من درافتاده ، و هر كه به ايشان جفا كند بحقيقت با من جفا كرده ، و هر كه در باره ايشان نيكى كند ، بحقيقت نسبت به من نيكى كرده است . ( از خدا همى خواهم كه ) :
هر كس كه با ايشان ارتباط برقرار كند ، خدا رشتهء دوستيش را با او متّصل سازد ، و هر كس كه از ايشان ببرد خدا رشتهء لطفش را از او بگسلد . و خدا كسى را


شترى مخصوص حمل بار ، بنام ديباج ، و علمى بنام معلوم ، و مغفرى بنام اسعد بود ، كه بهنگام وفات همگى آنها را بعلىّ عليه السّلام سپرد ، انگشتريش را بيرون كرد ، و به انگشت او كرد ، پس علىّ عليه السّلام گفت كه در قبضهء يكى از شمشيرهاى آن حضرت ورقه اى يافته است كه سه جمله بر اين گونه در آن نوشته بوده است : « با هر كه از تو ببرد بپيوند و حقّ را بگوى اگر چه بزيان خودت باشد ، و در باره كسى كه با تو بدى كند نيكى كن » .
5404 - و معلَّى بن محمّد بصرى ، از جعفر بن سليمان ، از عبد الله بن حكم ، از پدرش ، از سعيد بن جبير ، از ابن عبّاس روايت كرده است كه گفت : پيمبر صلَّى الله عليه و آله فرمود : علىّ وصىّ من و خليفه من ، و همسرش فاطمه سرور زنان جهانيان دختر من ، و حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت دو فرزند من هستند . هر كه ايشان را دوست بدارد بحقيقت مرا دوست داشته ، و هر كه با ايشان دشمنى كند بحقيقت مرا بدشمنى گرفته ، و هر كه با ايشان در افتد بحقيقت با من درافتاده ، و هر كه به ايشان جفا كند بحقيقت با من جفا كرده ، و هر كه در باره ايشان نيكى كند ، بحقيقت نسبت به من نيكى كرده است . ( از خدا همى خواهم كه ) :
هر كس كه با ايشان ارتباط برقرار كند ، خدا رشتهء دوستيش را با او متّصل سازد ، و هر كس كه از ايشان ببرد خدا رشتهء لطفش را از او بگسلد . و خدا كسى را

8


كه با ايشان يارى كند نصرت بخشاد ! و كسى را كه از يارى ايشان دريغ كند از يارى خود محروم كناد ! خدايا اگر هر يك از پيمبران و رسولان تو گنجينهء نفيسى و اهل بيتى داشته ، پس علىّ و فاطمه و حسن و حسين اهل بيت من و گنجينه هاى نفيس منند ، پس پليدى را از ساحت ايشان بزداى ، و ايشان را پاك و پاكيزه ساز .
5405 - و از ابن عبّاس روايت شده است كه گفت : از پيمبر صلَّى الله عليه و آله شنيدم كه بعلى عليه السّلام ميفرمود : يا علىّ ، تو وصىّ منى ، من تو را بفرمان پروردگارم بوصايت خود برگزيدم ، و تو خليفهء منى ، كه تو را بفرمان خدا خليفه ساختم . يا علىّ ، تو كسى هستى كه موارد اختلاف امّت مرا پس از من مبين و روشن ميسازى ، و بحلّ آن همت ميگمارى ، و در جمع ايشان قائم مقام منى . قول تو قول من ، و فرمان تو فرمان من ، و طاعت تو طاعت من ، و طاعت من طاعت خدا ، و نافرمانى تو نافرمانى من ، و نافرمانى من نافرمانى خدا عزّ و جلّ است .
5406 - و محمد بن ابى عبد الله كوفى ، از موسى بن عمران نخعى ، از عمويش حسين بن يزيد ، از حسن بن علىّ بن ابى حمزه ، از پدرش ، از يحيى بن ابى القاسم ، از امام صادق جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از جدّش عليهم السّلام روايت


كه با ايشان يارى كند نصرت بخشاد ! و كسى را كه از يارى ايشان دريغ كند از يارى خود محروم كناد ! خدايا اگر هر يك از پيمبران و رسولان تو گنجينهء نفيسى و اهل بيتى داشته ، پس علىّ و فاطمه و حسن و حسين اهل بيت من و گنجينه هاى نفيس منند ، پس پليدى را از ساحت ايشان بزداى ، و ايشان را پاك و پاكيزه ساز .
5405 - و از ابن عبّاس روايت شده است كه گفت : از پيمبر صلَّى الله عليه و آله شنيدم كه بعلى عليه السّلام ميفرمود : يا علىّ ، تو وصىّ منى ، من تو را بفرمان پروردگارم بوصايت خود برگزيدم ، و تو خليفهء منى ، كه تو را بفرمان خدا خليفه ساختم . يا علىّ ، تو كسى هستى كه موارد اختلاف امّت مرا پس از من مبين و روشن ميسازى ، و بحلّ آن همت ميگمارى ، و در جمع ايشان قائم مقام منى . قول تو قول من ، و فرمان تو فرمان من ، و طاعت تو طاعت من ، و طاعت من طاعت خدا ، و نافرمانى تو نافرمانى من ، و نافرمانى من نافرمانى خدا عزّ و جلّ است .
5406 - و محمد بن ابى عبد الله كوفى ، از موسى بن عمران نخعى ، از عمويش حسين بن يزيد ، از حسن بن علىّ بن ابى حمزه ، از پدرش ، از يحيى بن ابى القاسم ، از امام صادق جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از جدّش عليهم السّلام روايت

9


كرده است كه گفت : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : إمامان بعد از من دوازده نفرند ، كه اوّلشان على بن ابى طالب و آخرشان قائم است ، ايشان خلفاى من ، و اوصياء من ، و اولياء من و حجّتهاى خدا بر امّت من بعد از من هستند .
اقراركنندهء به ايشان مؤمن است ، و منكر ايشان كافر است .
5407 - و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : خداى تعالى صد و بيست و چهار هزار پيمبر دارد ، كه من سرور و برتر و گرامىترين ايشانم نزد خداى عزّ و جلّ ، و هر پيمبرى وصيّى دارد ، كه بفرمان خدا - تعالى ذكره - او را بوصايت برگزيده است ، و وصىّ من علىّ بن ابى طالب هر آينه سرور ، و برتر ، و گرامىترشان نزد خداى عزّ و جلّ است .
5408 - و حسن بن محبوب ، از ابو الجارود ، از امام باقر عليه السّلام از جابر بن - عبد الله انصارى روايت كرده است ، كه گفت : بفاطمه سلام الله عليها وارد شدم ، در حالى كه لوحى شامل اسامى اوصياء از فرزندانش پيش رويش بود ، پس من دوازده نفر را شمردم كه يكى از ايشان قائم بود ، سه تن از آن جمع محمّد ، و چهار تن از ايشان علىّ عليهم السّلام بودند .


كرده است كه گفت : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : إمامان بعد از من دوازده نفرند ، كه اوّلشان على بن ابى طالب و آخرشان قائم است ، ايشان خلفاى من ، و اوصياء من ، و اولياء من و حجّتهاى خدا بر امّت من بعد از من هستند .
اقراركنندهء به ايشان مؤمن است ، و منكر ايشان كافر است .
5407 - و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود : خداى تعالى صد و بيست و چهار هزار پيمبر دارد ، كه من سرور و برتر و گرامىترين ايشانم نزد خداى عزّ و جلّ ، و هر پيمبرى وصيّى دارد ، كه بفرمان خدا - تعالى ذكره - او را بوصايت برگزيده است ، و وصىّ من علىّ بن ابى طالب هر آينه سرور ، و برتر ، و گرامىترشان نزد خداى عزّ و جلّ است .
5408 - و حسن بن محبوب ، از ابو الجارود ، از امام باقر عليه السّلام از جابر بن - عبد الله انصارى روايت كرده است ، كه گفت : بفاطمه سلام الله عليها وارد شدم ، در حالى كه لوحى شامل اسامى اوصياء از فرزندانش پيش رويش بود ، پس من دوازده نفر را شمردم كه يكى از ايشان قائم بود ، سه تن از آن جمع محمّد ، و چهار تن از ايشان علىّ عليهم السّلام بودند .

10


و من اخبار مسند صحيح در اين معنى را در كتاب كمال الدّين و تمام النعمة ، در اثبات الغيبة و كشف الحيرة آورده‌ام ، و چيزى از آن را در اينجا وارد نساخته‌ام ، زيرا كه من اين كتاب را براى مجرّد فقه نه چيز ديگر وضع كرده‌ام ، و الله الموفّق للصّواب و المعين على اكتساب الثّواب .
< فهرس الموضوعات >
باب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده اش بر او منّت مينهد ، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كند
< / فهرس الموضوعات >
باب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده اش بر او منّت مينهد ، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كند
5409 - محمّد بن ابى عمير ، از حمّاد بن عثمان ، روايت كرده است ، كه گفت : امام صادق عليه السّلام فرمود : هيچ ميّتى نيست كه وفات او رخ دهد ، مگر آنكه خداى شنوائى و بينائى و عقلش را براى انجام وصيّت به او باز ميگرداند ، چه وصيّت را انجام دهد ، و چه ندهد . و اين همان حالت راحتى است كه آن را راحة الموت ميخوانند ، و بنا بر اين وصيّت براى هر مسلمانى حقّ است .
< فهرس الموضوعات >
باب احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت
< / فهرس الموضوعات >
باب احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت
5410 - محمّد بن عيسى بن عبيد ، از زكريّاى مؤمن ، از على بن أبى نعيم ، از


و من اخبار مسند صحيح در اين معنى را در كتاب كمال الدّين و تمام النعمة ، در اثبات الغيبة و كشف الحيرة آورده‌ام ، و چيزى از آن را در اينجا وارد نساخته‌ام ، زيرا كه من اين كتاب را براى مجرّد فقه نه چيز ديگر وضع كرده‌ام ، و الله الموفّق للصّواب و المعين على اكتساب الثّواب .
< فهرس الموضوعات > باب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده اش بر او منّت مينهد ، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كند < / فهرس الموضوعات > باب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده اش بر او منّت مينهد ، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كند 5409 - محمّد بن ابى عمير ، از حمّاد بن عثمان ، روايت كرده است ، كه گفت : امام صادق عليه السّلام فرمود : هيچ ميّتى نيست كه وفات او رخ دهد ، مگر آنكه خداى شنوائى و بينائى و عقلش را براى انجام وصيّت به او باز ميگرداند ، چه وصيّت را انجام دهد ، و چه ندهد . و اين همان حالت راحتى است كه آن را راحة الموت ميخوانند ، و بنا بر اين وصيّت براى هر مسلمانى حقّ است .
< فهرس الموضوعات > باب احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت < / فهرس الموضوعات > باب احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت 5410 - محمّد بن عيسى بن عبيد ، از زكريّاى مؤمن ، از على بن أبى نعيم ، از

11


ابو حمزه ، از يكى از امامان عليهم السّلام روايت كرده است كه فرمود : خداى تبارك و تعالى ميگويد : اى پسر آدم ، بوسيله سه چيز بر تو منت نهادم : گناهى را بر تو پوشاندم كه اگر خويش و تبارت آن را ميدانستند ، تو را در قبرستان مسلمين دفن نميكردند . و نعمت خود را بر تو وسعت بخشيدم ، و آنگاه از تو قرض خواستم ، ولى تو اقدام بخيرى نكردى . و تو را بهنگام مرگ مهلتى دادم ، تا مگر در ثلث مال خود وصيّتى كنى ، ولى تو در اين باره قدم خيرى برنداشتى .
< فهرس الموضوعات >
باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است
< / فهرس الموضوعات >
باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است
5411 - محمّد بن فضيل ، از ابو الصّباح كنانى ، روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در بارهء وصيّت سؤال كردم . پس فرمود : آن حقّى بر ذمّهء هر مسلمانى است .
5412 - و علاء ( ابن رزين ) از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت :
امام ابو جعفر باقر عليه السّلام فرمود : وصيّت حقّ است ، و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله وصيّت كرد ، و از اين رو براى هر مسلمان سزاوار است كه وصيّت كند .
< فهرس الموضوعات >
باب متعلَّق به اينكه وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
< / فهرس الموضوعات >
باب متعلَّق به اينكه وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
5413 - مسعدة بن صدقهء ربعى ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش عليهما -


ابو حمزه ، از يكى از امامان عليهم السّلام روايت كرده است كه فرمود : خداى تبارك و تعالى ميگويد : اى پسر آدم ، بوسيله سه چيز بر تو منت نهادم : گناهى را بر تو پوشاندم كه اگر خويش و تبارت آن را ميدانستند ، تو را در قبرستان مسلمين دفن نميكردند . و نعمت خود را بر تو وسعت بخشيدم ، و آنگاه از تو قرض خواستم ، ولى تو اقدام بخيرى نكردى . و تو را بهنگام مرگ مهلتى دادم ، تا مگر در ثلث مال خود وصيّتى كنى ، ولى تو در اين باره قدم خيرى برنداشتى .
< فهرس الموضوعات > باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است < / فهرس الموضوعات > باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است 5411 - محمّد بن فضيل ، از ابو الصّباح كنانى ، روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در بارهء وصيّت سؤال كردم . پس فرمود : آن حقّى بر ذمّهء هر مسلمانى است .
5412 - و علاء ( ابن رزين ) از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت :
امام ابو جعفر باقر عليه السّلام فرمود : وصيّت حقّ است ، و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله وصيّت كرد ، و از اين رو براى هر مسلمان سزاوار است كه وصيّت كند .
< فهرس الموضوعات > باب متعلَّق به اينكه وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
< / فهرس الموضوعات > باب متعلَّق به اينكه وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
5413 - مسعدة بن صدقهء ربعى ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش عليهما -

12


السّلام روايت كرده است كه فرمود : علىّ عليه السّلام - فرمود : وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
< فهرس الموضوعات >
باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند
< / فهرس الموضوعات >
باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند
5414 - سكونى از امام جعفر بن محمد ، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود : علىّ عليه السّلام فرمود : كسى كه وصيّت كند ، و با اقارير خلاف واقع در بارهء ورثه ستم نكند ، و زيانى به كسى وارد نسازد ، چنانست كه مورد وصيّت را در زمان حيات خود به صدقه داده باشد .
< فهرس الموضوعات >
باب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه اش چيزى از مال خود را ، كم يا زياد وصيّت نكند
< / فهرس الموضوعات >
باب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه اش چيزى از مال خود را ، كم يا زياد وصيّت نكند
1415 - عبد الله بن مغيره ، از سكونى از امام جعفر بن محمد ، از پدرش عليهما - السّلام روايت كرده است كه فرمود : كسى كه بهنگام مردنش بنفع خويشاوندانش وصيّتى نكند كار خود را با معصيت پايان داده است .


السّلام روايت كرده است كه فرمود : علىّ عليه السّلام - فرمود : وصيّت كاملكنندهء نارسائيهاى زكاتست .
< فهرس الموضوعات > باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند < / فهرس الموضوعات > باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند 5414 - سكونى از امام جعفر بن محمد ، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود : علىّ عليه السّلام فرمود : كسى كه وصيّت كند ، و با اقارير خلاف واقع در بارهء ورثه ستم نكند ، و زيانى به كسى وارد نسازد ، چنانست كه مورد وصيّت را در زمان حيات خود به صدقه داده باشد .
< فهرس الموضوعات > باب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه اش چيزى از مال خود را ، كم يا زياد وصيّت نكند < / فهرس الموضوعات > باب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه اش چيزى از مال خود را ، كم يا زياد وصيّت نكند 1415 - عبد الله بن مغيره ، از سكونى از امام جعفر بن محمد ، از پدرش عليهما - السّلام روايت كرده است كه فرمود : كسى كه بهنگام مردنش بنفع خويشاوندانش وصيّتى نكند كار خود را با معصيت پايان داده است .

13


< فهرس الموضوعات >
باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را به خوبى انجام ندهد
< / فهرس الموضوعات >
باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را به خوبى انجام ندهد
5416 - عبّاس بن عامر ، از أبان ، از ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود : كسى كه وصيّتش را بهنگام مردنش به خوبى انجام ندهد ، اين كوتاهى نقصى در مروت و عقل او است ، و فرمود : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله بعلى عليه السّلام وصيّت كرد ، و على عليه السّلام بحسن ، و حسن عليه السّلام بحسين ، و حسين عليه السّلام بعلىّ بن الحسين ، و علىّ بن الحسين عليه السّلام بمحمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام وصيّت كرد .
< فهرس الموضوعات >
باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد
< / فهرس الموضوعات >
باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد
5417 - احمد بن نضر خزّاز ، از عمرو بن شمر ، از جابر ، از امام ابو جعفر عليه - السّلام روايت كرده است كه فرمود : رسول خدا - صلَّى الله عليه و آله - فرمود :
كسى كه زندگيش با
« لا إله الَّا الله » پايان يابد به بهشت داخل مىشود ، و كسى كه زندگيش با روزه داشتن يك روز بپايان رسد به بهشت داخل مىشود ، و كسى كه


< فهرس الموضوعات > باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را به خوبى انجام ندهد < / فهرس الموضوعات > باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را به خوبى انجام ندهد 5416 - عبّاس بن عامر ، از أبان ، از ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود : كسى كه وصيّتش را بهنگام مردنش به خوبى انجام ندهد ، اين كوتاهى نقصى در مروت و عقل او است ، و فرمود : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله بعلى عليه السّلام وصيّت كرد ، و على عليه السّلام بحسن ، و حسن عليه السّلام بحسين ، و حسين عليه السّلام بعلىّ بن الحسين ، و علىّ بن الحسين عليه السّلام بمحمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام وصيّت كرد .
< فهرس الموضوعات > باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد < / فهرس الموضوعات > باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد 5417 - احمد بن نضر خزّاز ، از عمرو بن شمر ، از جابر ، از امام ابو جعفر عليه - السّلام روايت كرده است كه فرمود : رسول خدا - صلَّى الله عليه و آله - فرمود :
كسى كه زندگيش با « لا إله الَّا الله » پايان يابد به بهشت داخل مىشود ، و كسى كه زندگيش با روزه داشتن يك روز بپايان رسد به بهشت داخل مىشود ، و كسى كه

14


زندگيش با دادن صدقه به قصد كسب خشنودى خداى عزّ و جلّ پايان پذيرد ، به بهشت داخل مىشود .
< فهرس الموضوعات >
باب آنچه در بارهء زيان رساندن به ورثه آمده است
< / فهرس الموضوعات >
باب آنچه در بارهء زيان رساندن به ورثه آمده است
5418 - عبد الله بن مغيره ، از سكونى ، از امام جعفر بن محمّد از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : « علىّ - عليه السّلام - فرمود : نزد من فرق نمىكند كه بفرزندانم زيان رسانم يا از آنان غفلت نمايم و ايشان را واگذارم .
< فهرس الموضوعات >
باب عدل و جور در وصيّت
< / فهرس الموضوعات >
باب عدل و جور در وصيّت
5419 - هارون بن مسلم ، از مسعدة بن صدقه ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : كسى كه در وصيّت خود عدل را به كار بندد ، بمنزلهء كسى است كه در زمان حيات خود مورد وصيّت را به صدقه داده باشد ، و كسى كه در وصيّتش جور كند خداى عزّ و جلّ را بروز قيامت در حالى ديدار خواهد كرد كه از او روگردان باشد .
< فهرس الموضوعات >
باب متعلَّق به اينكه جور و ظلم در وصيّت از گناهان كبيره است
< / فهرس الموضوعات >
باب متعلَّق به اينكه جور و ظلم در وصيّت از گناهان كبيره است
5420 - هارون بن مسلم ، از مسعدة بن صدقه ، از امام جعفر بن محمّد ، از


زندگيش با دادن صدقه به قصد كسب خشنودى خداى عزّ و جلّ پايان پذيرد ، به بهشت داخل مىشود .
< فهرس الموضوعات > باب آنچه در بارهء زيان رساندن به ورثه آمده است < / فهرس الموضوعات > باب آنچه در بارهء زيان رساندن به ورثه آمده است 5418 - عبد الله بن مغيره ، از سكونى ، از امام جعفر بن محمّد از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : « علىّ - عليه السّلام - فرمود : نزد من فرق نمىكند كه بفرزندانم زيان رسانم يا از آنان غفلت نمايم و ايشان را واگذارم .
< فهرس الموضوعات > باب عدل و جور در وصيّت < / فهرس الموضوعات > باب عدل و جور در وصيّت 5419 - هارون بن مسلم ، از مسعدة بن صدقه ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : كسى كه در وصيّت خود عدل را به كار بندد ، بمنزلهء كسى است كه در زمان حيات خود مورد وصيّت را به صدقه داده باشد ، و كسى كه در وصيّتش جور كند خداى عزّ و جلّ را بروز قيامت در حالى ديدار خواهد كرد كه از او روگردان باشد .
< فهرس الموضوعات > باب متعلَّق به اينكه جور و ظلم در وصيّت از گناهان كبيره است < / فهرس الموضوعات > باب متعلَّق به اينكه جور و ظلم در وصيّت از گناهان كبيره است 5420 - هارون بن مسلم ، از مسعدة بن صدقه ، از امام جعفر بن محمّد ، از

15


پدرش ، از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده است ، كه گفت : « علىّ عليه السلام فرمود : جور و ظلم در وصيت از جمله گناهان كبيره است .

باب مقدارى از مال كه وصيّت به آن مستحبّ است
5421 - سكونى ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از پدرانش عليهم السلام روايت كرده است كه فرمود : امير المؤمنين عليه السلام فرمود : مورد وصيّت خمس مالست ، زيرا خداوند عزّ و جلّ براى خودش به خمس رضايت داده ، و فرمود : خمس اقتصاد و حد وسط است ، و ربع منتهاى كوشش است ، و ثلث ظلم است .
5422 - حمّاد بن عيسى ، از شعيب بن يعقوب ، از ابو بصير روايت كرده است ، كه گفت : از امام صادق عليه السّلام در بارهء مردى كه در حال مردنست سؤال كردم كه چه مقدار از مالش متعلَّق به او است ؟ پس فرمود : ثلث مالش به او تعلَّق دارد و زن نيز همين گونه است .
5423 - و عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از امام ابو جعفر باقر عليه - السّلام روايت كرده است كه فرمود : امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمود : هر آينه اگر


پدرش ، از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده است ، كه گفت : « علىّ عليه السلام فرمود : جور و ظلم در وصيت از جمله گناهان كبيره است .
باب مقدارى از مال كه وصيّت به آن مستحبّ است 5421 - سكونى ، از امام جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از پدرانش عليهم السلام روايت كرده است كه فرمود : امير المؤمنين عليه السلام فرمود : مورد وصيّت خمس مالست ، زيرا خداوند عزّ و جلّ براى خودش به خمس رضايت داده ، و فرمود : خمس اقتصاد و حد وسط است ، و ربع منتهاى كوشش است ، و ثلث ظلم است .
5422 - حمّاد بن عيسى ، از شعيب بن يعقوب ، از ابو بصير روايت كرده است ، كه گفت : از امام صادق عليه السّلام در بارهء مردى كه در حال مردنست سؤال كردم كه چه مقدار از مالش متعلَّق به او است ؟ پس فرمود : ثلث مالش به او تعلَّق دارد و زن نيز همين گونه است .
5423 - و عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از امام ابو جعفر باقر عليه - السّلام روايت كرده است كه فرمود : امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمود : هر آينه اگر

16


به خمس مال خود وصيّت كنم براى من خوشايندتر از آنست كه بربع آن وصيّت كنم ، و هر آينه اگر بربع مال خود وصيّت كنم ، براى من خوشايندتر از آنست كه بثلث آن وصيّت كنم ، و كسى كه بهمهء ثلث وصيّت كند ، و چيزى فرو نگذارد اين از تمام آنكه خداوند براى او اجازه داده ، استفاده كرده است ، و هر كس به ثلث مال - خود وصيّت كند و چيزى باقى بگذارد كار را به نهايت رسانيده است .
شرح : « يعنى تا حدّ ثلث ميتواند وصيّت كند نه بيشتر » .
5424 - و در روايت حسن بن علىّ وشّاء ، از حمّاد بن عثمان ، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود : كسى كه بثلث وصيّت كند ، ورثه را متضرّر كرده است ، و وصيّت به خمس و ربع از وصيّت بثلث افضل است ، و فرمود : كسى كه بثلث وصيّت كند ، چيزى از مورد مأذون را باقى نگذاشته است .

باب وصيّتى كه بمعروف برگردانده مىشود ، و آنچه از مال ميّت كه به خودش تعلَّق ميگيرد
5425 - عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : امير المؤمنين عليه السّلام در بارهء مردى كه وفات


به خمس مال خود وصيّت كنم براى من خوشايندتر از آنست كه بربع آن وصيّت كنم ، و هر آينه اگر بربع مال خود وصيّت كنم ، براى من خوشايندتر از آنست كه بثلث آن وصيّت كنم ، و كسى كه بهمهء ثلث وصيّت كند ، و چيزى فرو نگذارد اين از تمام آنكه خداوند براى او اجازه داده ، استفاده كرده است ، و هر كس به ثلث مال - خود وصيّت كند و چيزى باقى بگذارد كار را به نهايت رسانيده است .
شرح : « يعنى تا حدّ ثلث ميتواند وصيّت كند نه بيشتر » .
5424 - و در روايت حسن بن علىّ وشّاء ، از حمّاد بن عثمان ، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود : كسى كه بثلث وصيّت كند ، ورثه را متضرّر كرده است ، و وصيّت به خمس و ربع از وصيّت بثلث افضل است ، و فرمود : كسى كه بثلث وصيّت كند ، چيزى از مورد مأذون را باقى نگذاشته است .
باب وصيّتى كه بمعروف برگردانده مىشود ، و آنچه از مال ميّت كه به خودش تعلَّق ميگيرد 5425 - عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است ، كه فرمود : امير المؤمنين عليه السّلام در بارهء مردى كه وفات

17

لا يتم تسجيل الدخول!