إسم الكتاب : يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 470)


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

7


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

8


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

9


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

10بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
جلد دوم يادداشتهاى استاد مطهرى شامل يادداشتهاى آن متفكر و مجاهد فرزانه در بخش حروف الفبايى ب ، پ ، ت و ج و همچون جلد اول مشتمل بر مطالب گوناگونى است كه از نظر اختصار و طولانى بودن مختلفند ، به طورى كه گاه در حد فيش بردارى است و اجمالًا به مطلبى اشاره شده است و گاه به صورت يك مقاله است .
استقبال خوانندگان محترم از جلد اول به گونه اى كه چاپ اول آن به سرعت ناياب شد حاكى از مقبول واقع شدن اين سلسله كتابهاى استاد مطهرى است . لذا « شوراى نظارت » ترتيبى اتخاذ نمود كه مجلدات بعدى با سرعت بيشتر منتشر شوند . از خداوند توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 آبان 1379 برابر با 15 شعبان 1421


بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه جلد دوم يادداشتهاى استاد مطهرى شامل يادداشتهاى آن متفكر و مجاهد فرزانه در بخش حروف الفبايى ب ، پ ، ت و ج و همچون جلد اول مشتمل بر مطالب گوناگونى است كه از نظر اختصار و طولانى بودن مختلفند ، به طورى كه گاه در حد فيش بردارى است و اجمالًا به مطلبى اشاره شده است و گاه به صورت يك مقاله است .
استقبال خوانندگان محترم از جلد اول به گونه اى كه چاپ اول آن به سرعت ناياب شد حاكى از مقبول واقع شدن اين سلسله كتابهاى استاد مطهرى است . لذا « شوراى نظارت » ترتيبى اتخاذ نمود كه مجلدات بعدى با سرعت بيشتر منتشر شوند . از خداوند توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 آبان 1379 برابر با 15 شعبان 1421

11


< صفحة فارغة >
صفحة بيضاء
< / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

12


حرف ب


حرف ب

13


< صفحة فارغة >
صفحة بيضاء
< / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

14بانك
1 . چرا به بانك احتياج است و كارهايى كه بانك انجام مىدهد چيست ؟ احتياج به بانك يكى از آن نظر است كه بانك خزانهء عمومى است و اموال و اشياء قيمتى را حفظ و نگهدارى [ مىكند ] ، يعنى مركز قابل اعتماد حفظ و نگهدارى است . از اين نظر مىتواند اموال مردم را قرض بگيرد و سود بدهد و با آن پول معاملات انجام دهد و هم مىتواند حق الحفظ و حق الاختزان بگيرد . اما در اين صورت حق ندارد كه با آن پول معامله كند يا به غير قرض بدهد .
معمولًا بانكها قرض مىگيرند و سود مىدهند و قرض مىدهند و سود مىگيرند .
2 . كار ديگر بانك اين است كه وسيلهء رساندن پول است و افراد پول خود را به وسيلهء بانك به طرف خود حواله مىدهند و بانك حق العمل مىگيرد از اين نظر نظير پست است ، با اين تفاوت كه پست عين نامه را مىرساند و بانك مثل پولى كه مىگيرد به طرف مىرساند .


بانك 1 . چرا به بانك احتياج است و كارهايى كه بانك انجام مىدهد چيست ؟ احتياج به بانك يكى از آن نظر است كه بانك خزانهء عمومى است و اموال و اشياء قيمتى را حفظ و نگهدارى [ مىكند ] ، يعنى مركز قابل اعتماد حفظ و نگهدارى است . از اين نظر مىتواند اموال مردم را قرض بگيرد و سود بدهد و با آن پول معاملات انجام دهد و هم مىتواند حق الحفظ و حق الاختزان بگيرد . اما در اين صورت حق ندارد كه با آن پول معامله كند يا به غير قرض بدهد .
معمولًا بانكها قرض مىگيرند و سود مىدهند و قرض مىدهند و سود مىگيرند .
2 . كار ديگر بانك اين است كه وسيلهء رساندن پول است و افراد پول خود را به وسيلهء بانك به طرف خود حواله مىدهند و بانك حق العمل مىگيرد از اين نظر نظير پست است ، با اين تفاوت كه پست عين نامه را مىرساند و بانك مثل پولى كه مىگيرد به طرف مىرساند .

15


3 . كار ديگر بانك اعتبار دادن است . اعتبار دادن نوعى ضمانت است ، يعنى به كسى كه مثلًا صدهزار تومان سرمايه دارد صدهزار تومان ديگر اعتبار مىدهد و تا اين مبلغ ، او مىتواند معامله كند و به بانك حواله بدهد . بانك به ازاى اعتبارى كه داده سود مىگيرد .
4 . كار ديگر بانك مسألهء تنزيل چك و سفته است . چكها و سفته ها را به قيمت كمترى مىخرد و در موقع مقرر تمام پول را از طرف وصول مىكند .
5 . كار ديگر بانك رهن است . در مقابل پولى كه مىدهد چيزى را گرو مىگيرد ولى آن چيز را تحت تصرف خود نمىآورد بلكه سود معينى روى آن مىكشد . به هرحال از لحاظ قرض ، قرض به سود است . ولى عمل رهن اختصاص دارد به بعضى بانكها مثل عمل كارگشايى .
6 . بسيارى از فقهاى معاصر و از آن جمله صاحب كتاب البحوث الفقهية ( صفحه 75 ) عمل قرض به بانك و سود گرفتن از آن را تحت عنوان اينكه خريد و فروش است نه قرض ، و اسكناس جنس ربوى نيست ، تصحيح مىكنند .
7 . در كتاب بحوث فقهيه بين سپردهء مدتدار ( شايد سپردهء موقت اصطلاحاً ) و بين پس انداز كه هروقت بخواهد مىتواند پس بگيرد فرق مىگذارد ، اولى را قابل تنزيل بر بيع مىداند ولى دومى را قابل نمىداند .
8 . بانك پولى را كه مىگيرد سه جور فرض مىشود : يكى اينكه اصلًا سودى ندهد . شايد حساب جارى از اين قبيل است . بانك در اين گونه موارد نه سودى مىدهد و نه حق العمل مىگيرد . دوم آنكه پول را براى مدت معينى مىگيرد و صاحبش قبل از انقضاى مدت نمىتواند از بانك مطالبه كند . در اين صورت بانك سود با درصد معينى كه شايد حداكثر درصدهايش باشد به صاحب پول مىدهد .
سوم اينكه پول را به عنوان پس انداز مىگيرد و سود مىدهد و صاحب پول در هر وقتى حق مطالبه دارد ولى بانك سود كمتر از سپرده هاى


3 . كار ديگر بانك اعتبار دادن است . اعتبار دادن نوعى ضمانت است ، يعنى به كسى كه مثلًا صدهزار تومان سرمايه دارد صدهزار تومان ديگر اعتبار مىدهد و تا اين مبلغ ، او مىتواند معامله كند و به بانك حواله بدهد . بانك به ازاى اعتبارى كه داده سود مىگيرد .
4 . كار ديگر بانك مسألهء تنزيل چك و سفته است . چكها و سفته ها را به قيمت كمترى مىخرد و در موقع مقرر تمام پول را از طرف وصول مىكند .
5 . كار ديگر بانك رهن است . در مقابل پولى كه مىدهد چيزى را گرو مىگيرد ولى آن چيز را تحت تصرف خود نمىآورد بلكه سود معينى روى آن مىكشد . به هرحال از لحاظ قرض ، قرض به سود است . ولى عمل رهن اختصاص دارد به بعضى بانكها مثل عمل كارگشايى .
6 . بسيارى از فقهاى معاصر و از آن جمله صاحب كتاب البحوث الفقهية ( صفحه 75 ) عمل قرض به بانك و سود گرفتن از آن را تحت عنوان اينكه خريد و فروش است نه قرض ، و اسكناس جنس ربوى نيست ، تصحيح مىكنند .
7 . در كتاب بحوث فقهيه بين سپردهء مدتدار ( شايد سپردهء موقت اصطلاحاً ) و بين پس انداز كه هروقت بخواهد مىتواند پس بگيرد فرق مىگذارد ، اولى را قابل تنزيل بر بيع مىداند ولى دومى را قابل نمىداند .
8 . بانك پولى را كه مىگيرد سه جور فرض مىشود : يكى اينكه اصلًا سودى ندهد . شايد حساب جارى از اين قبيل است . بانك در اين گونه موارد نه سودى مىدهد و نه حق العمل مىگيرد . دوم آنكه پول را براى مدت معينى مىگيرد و صاحبش قبل از انقضاى مدت نمىتواند از بانك مطالبه كند . در اين صورت بانك سود با درصد معينى كه شايد حداكثر درصدهايش باشد به صاحب پول مىدهد .
سوم اينكه پول را به عنوان پس انداز مىگيرد و سود مىدهد و صاحب پول در هر وقتى حق مطالبه دارد ولى بانك سود كمتر از سپرده هاى

16

لا يتم تسجيل الدخول!