إسم الكتاب : يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 470)


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

3


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

4


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

5


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

6


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

7


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

8


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

9


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

10بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
جلد دوم يادداشتهاى استاد مطهرى شامل يادداشتهاى آن متفكر و مجاهد فرزانه در بخش حروف الفبايى ب ، پ ، ت و ج و همچون جلد اول مشتمل بر مطالب گوناگونى است كه از نظر اختصار و طولانى بودن مختلفند ، به طورى كه گاه در حد فيش بردارى است و اجمالًا به مطلبى اشاره شده است و گاه به صورت يك مقاله است .
استقبال خوانندگان محترم از جلد اول به گونه اى كه چاپ اول آن به سرعت ناياب شد حاكى از مقبول واقع شدن اين سلسله كتابهاى استاد مطهرى است . لذا « شوراى نظارت » ترتيبى اتخاذ نمود كه مجلدات بعدى با سرعت بيشتر منتشر شوند . از خداوند توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 آبان 1379 برابر با 15 شعبان 1421


بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه جلد دوم يادداشتهاى استاد مطهرى شامل يادداشتهاى آن متفكر و مجاهد فرزانه در بخش حروف الفبايى ب ، پ ، ت و ج و همچون جلد اول مشتمل بر مطالب گوناگونى است كه از نظر اختصار و طولانى بودن مختلفند ، به طورى كه گاه در حد فيش بردارى است و اجمالًا به مطلبى اشاره شده است و گاه به صورت يك مقاله است .
استقبال خوانندگان محترم از جلد اول به گونه اى كه چاپ اول آن به سرعت ناياب شد حاكى از مقبول واقع شدن اين سلسله كتابهاى استاد مطهرى است . لذا « شوراى نظارت » ترتيبى اتخاذ نمود كه مجلدات بعدى با سرعت بيشتر منتشر شوند . از خداوند توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 آبان 1379 برابر با 15 شعبان 1421

11


< صفحة فارغة >
صفحة بيضاء
< / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

12

لا يتم تسجيل الدخول!